För att restaurera ett trapphus i en äldre och kulturhistoriskt värdefull byggnad är det viktigt med kunärskap om husets karakt och arkitektur.
logotype

Trapphus som skapar karaktär 

Trapphuset är husets hjärta. I äldre tider ägnades det stor omsorg eftersom detta var det första besökaren mötte. Intresset för att restaurera och återskapa trapphus till sin forna glans har ökat under senare år, inte minst då det ofta är lönsamt. Victoria Ask och Johanna Roos, byggnadsantikvarier vid Antiquum, berättar här om vad som är viktigt att tänka på när trapphus i kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras.

För att restaurera ett trapphus i en äldre och kulturhistoriskt värdefull byggnad är det viktigt med kunskap om husets karaktär och arkitektur. Med utgångspunkt i husets egen historia kan ett förändrat trapphus återfå sin tidstypiska karaktär – och dessutom bli vackrare. Undersökningar har också visat att det lönar sig att äga hus som är kulturhistoriskt värdefulla och att människor är beredda att betala mer för ett sådant hus.

Att anlita en byggnadsantikvarie, med förståelse för husets arkitektur, för att ta fram ett åtgärds- eller färgsättningsförslag är en god början oavsett om det rör sig om ett välbevarat trapphus från 1890 med originalmåleri, ett enklare trapphus i ett landshövdingehus eller ett förvanskat trapphus som behöver återskapas. En antikvarie kan hjälpa dig med att ta fram åtgärder för hur ett originalmåleri ska restaureras, vilka kulörer som var tidstypiska, hur ett ursprungligt klinkergolv ska rengöras och kompletteras eller hur ett trapphus som förlorat all sin äldre karaktär kan återskapas. Med hjälp av skickliga hantverkare som kan tillverka stuckaturer, renovera äldre fönster, ådringsmåla dörrar och snickerier eller dekorationsmåla väggytor så finns idag goda förutsättningar att återskapa trapphusets ursprungliga karaktär.

Färgundersökningar

Ibland har historien inte varit nådig mot trapphusen och det är inte ovanligt att ett tidigare pampigt trapphus under 1980-talet fått en ny och mindre tilltalande skrud då väggar klätts med glasfiberväv och målats i en för huset inte tidstypisk kulör. I landshövdingehus kan trapphusens tidigare pärlspontspaneler ha byggts för med släta skivor. I båda fall finns det stora möjligheter att återställa trapphusen.

Genom att göra en färgundersökning tar antikvarien reda på hur trapphusets måleri ursprungligen har sett ut. Vilka kulörer var trapphuset ursprungligen färgsatt i? Finns det dekorationsmåleri eller schabloner bakom glasfiberväven? Finns den äldre pärlspontspanelen kvar bakom masonitskivorna? Utifrån detta kan man upprätta ett åtgärds- och färgsättningsförslag som stämmer överens med trapphusets ursprungliga karaktär.

I mer påkostade trapphus kan man med olika metoder återställa och restaurera t ex dekorationsmålade väggar. Ibland kan hela väggfält tas fram. I andra fall kan man ta fram såpass mycket av mönstret att man kan se och förstå hur det en gång såg ut, och återskapa resten. Vid en renovering är det viktigt att du kontrollerar att hantverkaren har god erfarenhet av att arbeta med dekorationsmåleri, ådringsmåleri eller marmoreringar för att resultatet ska bli bra. Be om referenser!

Ökade krav påverkar trapphus

Idag ställs höga krav på trapphus när det gäller tillgänglighet, brand, ljud och säkerhet. Kraven leder många gånger till att vackra originaldörrar av trä ersätts med nya säkerhetsdörrar. Dessa är inte anpassade till äldre byggnaders karaktär och kan innebära att trapphusmiljön förfulas. Det finns dock möjlighet att bevara ursprungliga spegeldörrar genom att t ex förstärka dem från insidan och fräsa in svällister i karmen. Dörrbladen kan också kompletteras med säkerhetsgrind på insidan mot hallen. På så vis kan utseendet och karaktären i trapphuset bevaras. Om dörrarna redan är utbytta mot dörrblad som inte stämmer in i trapphusets karaktär så finns det idag moderna säkerhetsdörrar med spegelfyllningar.

Idag ställs höga krav på tillgänglighet i alla fastigheter och alla enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Vid större ombyggnader kan det bli aktuellt med ramp och hiss, vilket i ett äldre och kulturhistoriskt värdefullt hus kan vara en komplicerad fråga. Ta hjälp av en antikvarie för att ta fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Väggar, tak och snickerier

Väggarnas utförande och behandling är en stor del i trapphusens karaktär. Senare tiders glasfiberväv bör därför bredspacklas eller rivas för att åstadkomma ett mer tidstypiskt uttryck. Är väggarna putsade kan det komma att bli aktuellt med putslagning av sprickor, bom eller andra skador. Bor du i ett landshövdingehus från början av 1900-talet har trapphusväggarna sannolikt varit klädda med pärlspont. Undersök om denna finns kvar och ta om möjligt fram den igen. Befintliga träpaneler behöver regelbunden omsorg i form av målningsunderhåll.
Äldre snickerier, så som profilerade golvlister eller fönsterfoder, är viktiga komponenter i trapphuset och dessa bör bevaras och tas omhand. Med jämna mellanrum behöver dessa rengöras, slipas, spacklas och målas.
I många äldre hus kan taken ursprungligen ha varit målade med limfärg. Har man under senare tid målat över limfärgen med ett annat färgsystem kan detta ha medfört att färgen i taket spjälkar och flagnar. Du behöver då skrapa bort befintlig färg och tvätta bort limfärgen i sin helhet före ommålning.

Trappor och räcken

Många äldre trapphus har vackert utformade trappor av marmor, kalksten eller terrazzosten. Dessa behöver grovrengöras med jämna mellanrum. Även räcken och handledare av smide ska kontinuerligt ses över och rengöras. Vid behov kan de blästras, rostskyddsbehandlas och målas. Likaså är äldre och profilerade handledare av trä är viktiga för trapphusets karaktär och bör bevaras. Dessa kan med jämna mellanrum behöva slipas och lackas/målas.

Belysning i trapphus

Belysningsarmaturer är en viktig del i trapphusens karaktär. Äldre och ursprungliga armaturer bör om möjligt bevaras. Om man upplever problem med allt för svagt ljus bör man först undersöka om ljusstyrkan kan ökas genom byte till annan typ av glödlampa.

I många trapphus har den ursprungliga armaturen bytts mot modern armatur. Idag finns flera återförsäljare som specialiserat sig på tidstypisk belysning och det finns ett brett utbud av armaturer i såväl jugendstil som funkisstil. Ta hjälp av återförsäljaren eller en byggnadsantikvarie för att få en armatur som passar in i ditt trapphus.

Detaljerna som skapar helheten

I ett trapphus finns flera detaljer som antingen kan förstärka och förhöja upplevelsen eller förta och förfula den. I ett äldre trapphus från sekelskiftet 1800-1900 kan en modern strömbrytare te sig apart. Det finns dock ett utbud av strömbrytare i äldre stil att välja från. En liten detalj som kan göra underverk för ett trapphus. Glöm inte heller bort att se över synligt kablage. Går det att rensa bort äldre kablar som inte används eller måla in kablar i bakomliggande kulör?

Även anslagstavlor, informationstavlor och brevlådor bör anpassas efter trapphusets karaktär. I ett äldre trapphus är ett det även trevligt med informationstavlor om huset och dess historia. Vilka har bott här genom historien och vilka förändringar har gjorts? Dessa uppgifter hittar du i stadens arkiv och museum. Du kan också få hjälp av en byggnadsantikvarie att teckna husets historia.

Exempel på återförsäljare av tidstypiska armaturer
Byggfabriken.se (har även tidstypiska strömbrytare)
Sekelskifte.se
Kulturbelysning.se
Lampfabriken.com

Antiquum är en bebyggelseantikvarisk konsultfirma som i 15 år arbetat med färgsättning och åtgärdsförslag för trapphus i såväl landshövdingehus som stenstadshus och miljonprogramsbyggnader i Göteborg med omnejd..

Vår artikelserie om byggnadsvård