Personuppgiftspolicy - Stadshem
logotype

Personuppgiftspolicy 

Stadshems personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicyn hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Stadshem och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Stadshems tjänster accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida, träffar oss på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller uppgifter från den bostadsförening som bostaden tillhör. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Bostadsinformation så som antal rum, utförda renoveringar, bilder, försäljningspris mm
 • Kopia på ID-handling

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi på Stadshem utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

Stadshem behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig):

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen – Följa tillämplig lagstiftning
 • För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – Andra berättigade intresse
 • För utskick av erbjudanden och marknadsföring – Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bevakningsmail. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Stadshems behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stadshem säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Säljare. Vi är enligt fastighetsmäklarlagen skyldiga att lämna ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.
 • Samarbetspartners. Stadshem erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, där OBM-gruppen/Anticimex erbjuder förmedling av försäkringar och besiktningar, mäklarstatistik, värderingsdata samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras.
 • Bostadsrättsföreningar. I samband med förmedlingsuppdraget delar vi köparens och säljarens personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden.
 • Systemleverantörer för affärssystem. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i ett affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter)
 • Leverantörer av tryck och distribution.Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • Banker. I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden.
 • Skatteverket. Vi kan också komma att överföra personuppgifter till skatteverket inför säljarens skattedeklaration.
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklarens försäkringsbolag

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Stadshem under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Stadshem gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Stadshem vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. För närmare information om hur länge vi sparar dina uppgifter se vår bevarandepolicy.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du har rätt att begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
 • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Kontakta oss gärna på info@stadshem.se om du har frågor.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Stadshem

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Stadshem Fastighetsmäkleri AB (orgnr. 556769-0770) Stockholmsgatan 5, 416 70 Göteborg, Tel: 031-337 85 00, E-post: info@stadshem.se, Web: www.stadshem.se